R/ Haguruka ubengerane Yeruzaremu, kuko urumuri rwawe ari nguru, kandi ikuzo ry'Uhoraho rikurasiyeho. Nyamara dore umwijima utwikiriye iyi, n'icuraburindi ribundikiye amahanga, ariko Wowe Uhoraho azakurasiraho, n'ikuzo rye rikubengeraneho.

Amahanga azagana urumuri rwawe, naho abami basange umucyo ukurasiyeho